ඊපීඑස් කෝනිස් මෝල්ඩින් මැෂින්

දියුණු විදේශීය තාක්‍ෂණ ජීර්ණය හා විලයනය, ජීආර්සී සිමෙන්ති නිෂ්පාදන රේඛාව, ඉහළ ශක්තියකින් යුත් සිමෙන්ති ප්ලාස්ටර් ඊපීඑස් රේඛා සහ බොහෝ රේඛා, කෞතුක වස්තු සහ එම්බෝස්ඩ් ශ්‍රේණි නිෂ්පාදන වැනි නම්‍යශීලී ප්ලාස්ටර් ඊපීඑස් රේඛා.