ඊපීඑස් බ්ලොක් මෝල්ඩින්

වෘත්තීය බ්ලොක් මෝල්ඩින් මැෂින් නිෂ්පාදකයෙකු වන ග්‍රීන් බිල්ඩිං මැෂින්, තිරස් ඊපීඑස් බ්ලොක් මැෂින්, සිරස් එපීඑස් බ්ලොක් මැෂින් සහ වෙනස් කළ හැකි එප්ස් බ්ලොක් මැෂින් වැනි සුදුසුකම් ලත් චීන බ්ලොක් මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය විකිණීමට ඇත. ඊපීඑස් පරිවාරක තහඩු සඳහා අවශ්‍ය වන බොක් මෝල්ඩින් යන්ත්‍රයේ මුළු පරාසයම අපි සපයන්නෙමු.